Klachten en aansprakelijkheid

Het spreekt voor zich dat ons kantoor er alles aan zal doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer u desondanks ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening dan verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan ondergetekende. Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem trachten te vinden.

Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de deken van de Orde van Advocaten of kan de kwestie voorgelegd worden aan de rechter.

 

Mijn aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder mijn beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door mij in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting.

 

 

 

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland 09212293